Advokáti na Slovensku – Slovenská advokátní komora

Obecně lze říci, že každý advokát je právník, avšak ne každý právník je advokát.

Advokát je osoba, která je zapsána do seznamu advokátů, který vede Slovenská advokátní komora a zároveň splňuje všechny podmínky stanovené v zákoně č. 586/2003 Sb. o advokacii a o změně zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 586/2003 Sb.“), ​​t. j .: je plně způsobilý k právním úkonům, získal vysokoškolské vzdělání druhého stupně ve studijním oboru právo na právnické fakultě vysoké školy v České republice nebo má uznaný doklad o vysokoškolském právnickém vzdělání vydaný zahraniční vysokou školou, získal nejméně pětiletou praxi jako advokátní koncipient s minimálními obsahovými nároky podle zákona; průběh praxe se prokazuje denním výkazem praxe, absolvoval vzdělávání v rozsahu a za podmínek stanovených stavovským předpisem komory, složil advokátní zkoušku, je bezúhonný a spolehlivý, nemá disciplinárně potrestán vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo disciplinární opatření vyškrtnutí ze seznamu koncipientů, nemá uložené disciplinární opatření vyškrtnutí ze seznamu komerčních právníků, disciplinární opatření zbavení notářského úřadu, disciplinární opatření zbavení výkonu exekutorského úřadu, disciplinární opatření zbavení výkonu funkce prokurátora nebo disciplinární opatření odvolání z funkce soudce podle zvláštních předpisů, není v době zápisu v pracovním poměru nebo v obdobném pracovním vztahu kromě pedagogické, publikační, literární, vědecké nebo umělecké činnosti, činnosti člena poradního orgánu vlády České republiky nebo činnosti, která není v rozporu s povahou a etickými principy advokacie; o rozporu pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu s povahou a etickými principy advokacie rozhoduje komora,  neprodleně písemně oznámil komoře adresu svého sídla, která musí být na území Slovenské republiky splnil další povinnosti stanovené zákonem č. 586/2003 Sb. (§ 27 a § 28 odst. 1 zákona č. 586/2003 Sb.) složil slib.

Zákon č. 586/2003 Sb. připouští i další možnosti zápisu do seznamu advokátů, a to v případě profesorů a docentů vysokých škol v oboru právo, kteří prokáží, že splnili podmínky stanovené tímto zákonem a zároveň doručili písemnou žádost a složili slib av případě osob, které jsou zapsány do seznamu usazených euroadvokátov , složili slib podle § 3 odst. 6 zákona č. 586/2003 Sb., Během tří let poskytovali bez podstatného přerušení na území České republiky právní služby podle tohoto zákona a pokud tyto právní služby poskytovaly v oblasti právního řádu České republiky.

Podle současné právní úpravy mohou na Slovensku působit kromě „klasických“ advokátů i tzv. evropského advokáta, zahraniční advokáti a mezinárodní advokáti, pokud splňují zákonem stanovené podmínky.

Úkoly advokacie plní advokáti zejména tím, že pomáhají uplatňovat ústavní právo fyzických osob na obhajobu a chránit ostatní práva a zájmy klientů (kterými mohou být fyzické osoby a právnické osoby) v souladu s Ústavou České republiky, s ústavními zákony, zákony a jinými právními předpisy. Advokát dále zastupuje klienty v řízení před soudy, orgány veřejné moci a jinými právními subjekty, obhajuje jejich v trestním řízení, poskytuje právní rady, sepisuje listiny o právních úkonech, zpracovává právní rozbory, spravuje majetek klientů a poskytuje další formy právního poradenství a právní pomoci, pokud se provádí soustavně a za odměnu.

Významnou činností advokátů je i autorizace smluv o převodu nemovitosti, která spočívá v sepsání takové smlouvy, zjištění totožnosti jejích účastníků a jejich zástupců a posouzení, zda smlouva neodporuje zákonu, neobchází zákon, nepříčí se dobrým mravům, a zda její uzavřením nedojde ke skutečnosti zakládající vznik škody. Bližší informace o autorizaci smluv o převodu nemovitosti naleznete v agendě Koupě a prodej nemovitostí. Pro její zobrazení klikněte zde https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_kupa-a-predaj-nehnutelnosti11.

Nejlepší je vybírat si advokáta na doporučení někoho jiného, ​​kdo už jeho služby využil. Lidé si mohou vybrat advokáta i podle seznamů. Kompletní seznam advokátů vede Slovenská advokátní komora https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/vyhladanie. Dále můžete najít advokátů i na internetu a v telefonních seznamech. Každý potenciální zájemce, který si nevybírá advokáta na doporučení, by si nejprve měl udělat určitý průzkum a následně si vybrat. Pokud advokát řekne, že chce za zastupování v určité věci vysokou odměnu, má klient právo vyhledat jiného advokáta. Následně může porovnávat. Advokáta by si lidé měli vybírat podle toho, zda jim vyhovuje svým naturelem, přístupem k věci, ale i výškou požadované odměny.

Advokát poskytuje právní služby za odměnu a má právo požadovat za ně přiměřenou zálohu. Odměna advokáta se určuje na základě dohody mezi advokátem a klientem. Pokud k takové dohodě nedojde, patří advokátovi tarifní odměna. Pokud je advokát ustanoven nebo určený z moci úřední, odměnu mu obecně uhradí stát, advokát tak v daném případě nemůže požadovat ani přijímat od klienta odměnu za právní služby. V soudních sporech platí obecná zásada, že tomu, kdo měl ve věci plný úspěch, soud přizná náhradu nákladů řízení proti účastníkovi, který ve sporu úspěch neměl. Tedy ten, kdo ve sporu prohraje, musí zaplatit i náklady řízení toho, kdo vyhrál. Součástí nákladů řízení jsou i náklady právního zastoupení. V některých řízeních (rozvod, neplatnost manželství nebo určení, zda tu manželství je či není), však účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Zákon ani vyhláška nestanoví povinnost uzavřít smlouvu s advokátem v písemné formě, ale tato forma je vhodná. V případě sporu pak dokazuje, jaký byl úmysl stran. Když se klient a advokát dohodnou pouze ústně, hrozí nebezpečí, že jedna ze stran popře obsah dohody a pak se už těžko dokazuje, na čem se dohodli.

Vyhláška č. 655/2004 Sb. o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb v platném znění, umožňuje dohodnout se na smluvní odměně (a její druhu) nebo na tarifní odměně.

Pokud se nedohodnete, platí tarifní odměna. Soud určí náhradu nákladů právního zastoupení zásadně na základě tarifní odměny. Pokud jste se s advokátem dohodli písemně na odměně, řekněme 20% z majetku, o který se soudíte, a pokud vyhrajete spor, odměnu mu podle smlouvy musíte doplatit, i když soud přizná advokátovi pouze tarifní odměnu. Advokát je povinen na toto klienta předem upozornit. Tarifní odměny jsou stanoveny proto, aby soud měl podle čeho přiznat náklady právního zastoupení. Je mnoho sporů, kdy jeden z účastníků je úspěšný a kdyby neexistovaly tarifní odměny, tak by soud neměl podle čeho rozhodovat o nákladech právního zastoupení. Podle tarifních odměn jsou odměňováni i advokáti za obhajobu bez návrhu. Nebo když vám někdo způsobí škodu tím, že vás srazil autem a vy si vymáháte náhradu škody. Když vyhrajete, soud vám přizná náhradu nákladů právního zastoupení, kterou platí ten, kdo prohrál. Tarifní odměna se používá i tehdy, když se klient nechce s advokátem dohodnout na smluvní odměně.

Druhou formou odměny advokáta je smluvní odměna. Existují čtyři druhy takové odměny. Může se například určit dle hodinové sazby, když zaplatíte dohodnutou sumu za hodinu. Její maximální výška není stanovena. V takovém případě si advokát vede evidenci, ve které zapíše, kolik trvalo nastudování spisů, kolik pracoval na přípravě žaloby, vyprávěl se s klientem, kolik trvalo jednání a podobně. Podle toho pak účtuje klientovi. Při poměrnou odměně se dohodnou procenta z vymáhaného nároku, které v případě, že se spor skončí úspěchem, vyplatí klient advokátovi. Podílová odměna je ohraničena maximální částkou, a tedy její výška nesmí přesáhnout 20% z hodnoty věci, která je předmětem řízení. Paušální odměna může dohodnout za poskytování právních služeb v určitém časovém období nebo na neurčitou dobu, za úplné vyřízení věci nebo souboru věcí. Čtvrtým druhem smluvní odměny je již výše zmíněná tarifní odměna.

Advokát může poskytnout právní služby za sníženou odměnu nebo bezplatně, jestliže to odůvodňují osobní poměry nebo majetkové poměry klienta nebo je k tomu jiný důvod hodný zvláštního zřetele. Pro fyzické osoby, které nemají dostatek finančních prostředků na zaplacení odměny advokáta, funguje poskytování právní pomoci osobám v materiální nouzi.

Aktuální tarify advokátů najdete ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti ČR č. 655/2004 Sb. o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb v platném znění.

Pokud kdokoliv není s výkonem poskytované právní pomoci spokojený, může napsat stížnost adresovanou České advokátní komoře. V každé stížnosti by mělo být uvedeno, v čem advokát porušil zákon o advokacii. Jde například o případy, kdy advokát požaduje vyšší než dohodnutou odměnu, byl na jednání nepřipravený nebo nepodal návrh, a tak promlčuje klientovi jeho nárok. Komora stížnost prošetří a v případě zjištění pochybení uloží advokátovi disciplinární opatření – od napomenutí, přes peněžité pokuty, pozastavení výkonu advokacie až po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

Pokud občan není s výkonem poskytované právní pomoci spokojený, může napsat stížnost na Slovensku advokátní komoru. Měl by uvést, v čem advokát porušil zákon o advokacii. Jde například o případy, kdy advokát požaduje vyšší než dohodnutou odměnu, byl na jednání nepřipravený nebo nepodal návrh, a tak promlčuje klientovi jeho nárok. Komora stížnost prošetří a uloží advokátovi disciplinární opatření – od napomenutí, přes peněžní pokuty, až po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.