Národní dálniční společnost na Slovensku – personální obsazení

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí veškerou její činnost, jedná jejím jménem

a zastupuje ji při právních úkonech. Předseda představenstva je zároveň generálním ředitelem společnosti.

Jednotlivých členů představenstva volí Valné shromáždění jediného akcionáře.

Ing. Ján Ďurišin
Předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Ladislav Dudáš, PhD
místopředseda představenstva

Ing. Ľubomír Belfi
Člen představenstva a finanční ředitel

Ing. Rudolf Vido
Člen představenstva a ředitel úseku zpoplatnění a IT

Ing. Branislav Sidor
Člen představenstva a provozní ředitel

JUDr. Ing. Ladislav Vlachovice, PhD.
člen představenstva

Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon
působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Předseda dozorčí rady:

JUDr. Jana Jakabová

Členové:

Mgr. Vladimír Vágási
Ing. Katarína Gáliková
Mgr. Ladislava Cengelová

Členové za zaměstnanců:

Ing. Dušan Horváth
Róbert Werškov