Světový pohled

SVĚT-POHLED – systém principů, postojů, hodnot, ideálů a přesvědčení, které určují postoje k realitě, společné chápání světa a životní postoje, programy činností lidí. Subjekt (nebo nositel) M. je jak individuální, tak sociální nebo profesní skupiny a etno-národní nebo náboženské komunity a třídy a obecně. M. jedince je formován pod vlivem – spontánním nebo smysluplným – společnosti M. a sociálních komunit, do kterých patří. Zároveň se vždy liší v osobní originalitě, v Kromu se projevuje jeho specifická životní zkušenost. Jako součást M. rozlišovat takové kvalitativně odlišné prvky jako poznání a víry …

Světový pohled
Světový pohled

Pro kompletní definici pojmu viz umění. Světový pohled .

Národní identita

NÁRODNÍ JAZYK – uvědomění si příslušníků určitého národa (národnosti, etnické skupiny), jeho ideálů, kulturních norem a tradic, jakož i postavení jejich národa ve společné nadnárodní společnosti. Jakýkoliv druh sebeuvědomění (včetně národnostního) je mentální separace sebe sama od vnějšího světa, uznání vlastní jedinečnosti a zároveň uznání rozmanitosti jiné přírodní a společenské jedinečnosti.

Slovníček pojmů a pojmů společenských věd. Zkompilovaný A.M. Lopukhov. 7. vydání. odpočinek a přidejte. M., 2013, s. 239-240.