SDRUŽENÍ MIKROBIOLOGŮ, IMUNOLOGŮ A STATISTIKŮ

SDRUŽENÍ MIKROBIOLOGŮ, IMUNOLOGŮ A STATISTIKŮ
SDRUŽENÍ MIKROBIOLOGŮ, IMUNOLOGŮ A STATISTIKŮ

Proč jsme vznikli?

Pandemie koronaviru nám připomněla, že je rozdíl mezi realitou samotnou a jejím obrazem získaným pomocí různých měření. Například pozitivní výsledek PCR testu neznamená nutně, že je člověk nemocný, a naopak negativní výsledek neznamená nutně, že je zdravý. Pokud se naučíme pracovat s bayesovskou logikou (což je odborný termín pro zdravý selský rozum), budeme umět laboratorní a diagnostická data hodnotit se správnou mírou nejistoty. Jen tak bude možné na základě těchto dat správně rozhodovat.

Byli jsme svědky různých pokusů o modelování průběhu epidemie, ale téměř všechny prediktivní modely totálně selhaly. „Předvídat je těžké, zejména jde-li o budoucnost“. Jedinou cestou je opět správná – tedy bayesovská – práce s nejistotou.

V současné době probíhá důležitý zápas o interpretaci efektu vládních opatření. Fungovaly lockdowny nebo ne? Zachránila vládní opatření tisíce životů nebo zbytečně poničila společnost a ekonomiku? Je třeba veřejnost vzdělat v oblasti tzv. kauzální inference, tedy usuzování o tom, které jevy jsou v příčinné souvislosti. Existuje mnoho skvělých nástrojů kauzální inference, které z nepochopitelných důvodů vůbec nevyužíváme.

V jakých oblastech pracujeme

Verifikace metod. U každé diagnostické a laboratorní metody je nutné znát její parametry – citlivost (senzitivitu) a zejména specificitu. Metody, které jsou prováděny v mnoha různých laboratořích, by měly být nastaveny pokud možno jednotně a měly by podléhat pravidelnému srovnávání. Nově zaváděné metody by měly mít správně nastavené verifikace a validace.

Komplexní pohled na data. Data z různých zdrojů (PCR, antigenní testy, testy protilátek, testy buněčné či slizniční imunity) by měla být rozumně propojena a hodnocena společně. Pozitivní výsledek PCR testu znamená něco jiného u těžce symptomatického seniora než u zdravého dítěte. Výsledky testů je třeba vždy hodnotit v kontextu klinickém a epidemiologickém.

Imunologická diagnostika. Imunitní systém je skvělá armáda, která má mnoho různých prostředků, jak se s vetřelci vypořádat. Tyto prostředky lze změřit a pochopit. Naše koronavirová politika se zatím o porozumění imunitní odpovědi příliš nezajímala, což je třeba změnit. Zejména v kontextu masové vakcinace je třeba vést rozumnou debatu o měření protilátek před očkováním.

Laboratorní diagnostika jako politický prostředek? Cílená diagnostika – nikoliv plošné testování – jsou klíčem k úspěšnému řešení epidemií. Laboratoře mají být partnery epidemiologů a kliniků, ale neměly by se stát nástrojem politiků pro omezování práv a svobod. Ani prostředkem k obrovským finančním ziskům skupiny vyvolených z prostředků zdravotního pojištění.

Porozumění založené na datech. Během epidemie vzniklo mnoho situací, ve kterých bylo třeba zkoumat účinnost nějakých opatření. K tomu je třeba provést správně nastavenou studii, sbírat správná data, navíc správným způsobem. Pak je také třeba je správně vyhodnotit. Ačkoliv lze v této oblasti čerpat z desítek let výzkumů a zkušeností, v kontextu české koronavirové response jsme v této disciplíně naprosto selhali. Místy to vypadá, že poradní orgány naší vlády vůbec netuší, že efekty opatření lze měřit.

Co chceme

Zahájit diskusi o správně provedené studii prevalence protilátek proti koronaviru. Po neúspěšné studii PREVAL, která selhala vinou použití nesprávných testů a expertní tým ji nikdy nedokončil, se české orgány už nikdy nepokusily studii séroprevalence zopakovat. To je zcela nepochopitelné, protože v jiných zemích se tato data pravidelně sbírají. Více než rok po začátku epidemie tedy nemáme tušení, jaké procento našich obyvatel je proti nákaze již imunní. Nevíme tedy, jestli máme na podzim očekávat další vlnu, případně jak rozsáhlou, nebo zda se může život vrátit do starých kolejí.

Urychleně standardizovat PCR testování. V České republice jsou desítky laboratoří, které provádějí PCR testování přítomnosti viru na sliznici. Víme, jaká je senzitivita laboratorních kitů, ale nevíme nic o sensitivitě a specificitě provedení této metody v jednotlivých laboratořích. Netušíme, jaký je rozdíl v kvalitě práce jednotlivých pracovišť. Netušíme, jaký podíl falešně positivních a falešně negativních výsledků máme očekávat. Možná si ani nevšimneme, že už virus zmizel, a budeme se další měsíce hnát za přízraky nákazy z důvodu falešně positivních vzorků. Navrhujeme zavést pravidelné okružní testování PCR laboratoří pomocí vzorků se známým množstvím viru, a to tak, aby laboratoř nevěděla, že se jedná o kontrolní vzorky a zacházela s nimi stejně jako s běžným klinickým materiálem

Vyhodnotit efektivitu plošného antigenního testování ve firmách a školách. Je poměrně jednoduché a levné provést studii, která ukáže, zda má antigenní testování ve školách a/nebo firmách nějaký efekt. Tohle mělo být provedeno před zavedením plošného testování, ale i dnes to má stále velký smysl.

Zahájit diskusi o smysluplnosti očkování dětí, mladistvých a osob, které mají protilátky. Veřejný prostor se dostal do stavu, kdy nelze vést rozumnou debatu o očkování, aniž by nebyl člověk označen za dezinformátora. Přitom existuje mnoho legitimních odborných otázek, o kterých je třeba vést debatu. Má smysl očkovat děti? Je rozumné očkovat osoby po prodělaném onemocnění, pokud mají prokazatelně IgG protilátky? Jak bezpečné je očkování osob se závažnými onemocněními a lidí velmi starých? Jak postupovat, pokud se po první dávce objeví výrazná nežádoucí reakce?

Jsme připravení sdílet své poznatky z praxe s lidmi, kteří řeší nastavení protiepidemických opatření. Domníváme se, že není třeba vytvářet nové instituce, pouze je nutné, aby odborné debaty nebyly umlčovány ideologickým křikem a aby se lidé, kteří své profesi skutečně rozumějí, dostali ke slovu.

SMIS … SMÍŠ? Jasně, že jo.

Smíme být zvědaví, nezávislí a svobodní. Smíme se ptát, zkoumat a bádat. Musíme však být vědecky poctiví, zodpovědní a čestní.

Dále na webu: https://smis-lab.cz/smis/

MUDr. Hana Zelená, Ph.D.

Mikrobiolog a virolog

Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

hana.zelena@smis-lab.cz

Vystudovala všeobecné lékařství 3. LF Univerzity Karlovy. Atestaci má z lékařské mikrobiologie a z neurologie. V oboru epidemiologie absolvovala doktorské studium na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové s tématem disertační práce „Molekulární epidemiologie hantavirových infekcí“. Od roku 2010 vede oddělení virologie a Národní referenční laboratoř pro arboviry ve Zdravotním ústavu Ostrava. Je konzultantkou antibiotického střediska. Zastupuje Českou republiku v Emerging Viral Diseases Laboratory Network, laboratorní odborné skupině ECDC pro diagnostiku virových chorob. Je členkou Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS a Centra bayesovské inference 4BIN.

Zuzana Krátká

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.

Imunolog

Imunologická laboratoř GENNET, s.r.o. Praha

zuzana.kratka@smis-lab.cz

Absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, oboru Obecná biologie se specializací imunologie. Její dizertační práce byla zaměřená na slizniční imunitu a význam T lymfocytů v patogenezi juvenilní parodontitidy (2006). Má atestaci z oboru „Vyšetřovací metody v klinické imunologii“(2008). Jako VŠ analytik pracovala v několika klinických imunologických laboratořích. Podílela na start-up biotechnologické firmy SOTIO, kde působila od roku 2011 jako vedoucí oddělení QC a později jako vedoucí výroby vakcín proti karcinomu prostaty, ovárií a plic. Po této profesní odbočce se vrátila k imunologii. V roce 2015 byla u vzniku imunologické laboratoře GENNET specializované na vyšetřování imunologických příčin neplodnosti. Podílí se na organizaci Valentýnských seminářů reprodukční medicíny. Je členkou České imunologické společnosti, České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii (ČSAKI) a Centra bayesovské inference 4BIN.

Václav Fejt

MVDr. Václav Fejt

Mikrobiolog

Oddělení společných laboratoří Nemocnice Havlíčkův Brod

Vystudoval Vysokou školu veterinární v Košicích (nyní Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach), obor všeobecné veterinární lékařství. Atestoval z vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii a v lékařské imunologii. Tři roky pracoval v hygienické laboratoři. Od roku 1993 vede laboratoř imunologie a infekční sérologie na Oddělení společných laboratoří v nemocnici v Havlíčkově Brodě. Je členem ČSAKI.

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

Matematik

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, PřF UP v Olomouci

Vystudoval matematické modelování na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy. Učí matematiku všeho druhu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se matematickému modelování přírodních procesů, práci s daty, bayesovské pravděpodobnosti, strojovému učení, ale i technické a průmyslové matematice. Díky Fulbrightovu stipendiu studoval na jedné z nejlepších světových univerzit v USA a leccos se tam naučil. Poslední dobou se nerad, ale zato pravidelně vyjadřuje k věcem veřejným. Jeho články se objevují na DŽurnálu, ale také na Finmag.cz. Je spoluzakladatelem Centra bayesovské inference 4BIN.

Doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.

Statistik

Ústav matematiky a statistikyPřírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Docent statistiky na PřF MU, Brno, zástupce ředitele pro aplikovanou matematiku a statistiku, vedoucí týmu Modelovaní a statistika, honorary research fellow na University of Glasgow, předseda komise Statistika pro regulační záležitosti v Mezinárodní společnosti pro klinickou biostatistiku a bývalý člen výkonného výboru téže společnosti. Vystudoval matematiku, biologii, pravděpodobnost a matematickou statistiku na PriF a FMFI UK v Bratislavě (Mgr.) v roce 1999, získal titul PaedDr. v oboru biologie vzdělávání (2000) na PriF UK, RNDr. (2001) a Ph.D. (2005) v oboru pravděpodobnost a matematická statistika na FMFI UK v Bratislavě, deset let působil na University of Vienna a University of Glasgow jako biostatistik. Zabývá se designem klinických a medicínských studií, datovou vědou, klinickou biostatistikou, statistickým programováním, statistickým modelováním a statistickou vizualizací. Publikoval 63 metodologických a aplikačních článků v časopisech s IF, jež byly více jak 850-krát citovány a dosáhl h-indexu 17. (ORCID)

Arnošt Komárek

Doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Statistik

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Docent statistiky na MFF UK. Pravděpodobnost a statistiku tamtéž vystudoval v roce 2000. Následně (2001) získal titul MSc. v oboru biostatistika na Universiteit Hasselt v Belgii a Ph.D. (2006) na Leuven Biostatistics and Statistical Bioinformatics Centre Katholieke Universiteit Leuven v Belgii. Je bývalým předsedou mezinárodní Statistical Modelling Society a editorem odborného časopisu „Statistical Modelling“ (nadmediánový IF v sekci Statistics and Probability). Publikoval 19 metodologických článků z oblasti biostatistiky a 36 aplikačních odborných článků v časopisech s IF, jež byly více jak 1500-krát citovány a dosáhl h-indexu 20. (PUBLONS)

Projekt Svědectví – The testimonies project – Czech translation

https://www.vaxtestimonies.org/cs/ – Projekt Testimonies byl vytvořen s cílem poskytnout platformu pro všechny, kteří měli následky po očkování proti covidu-19, a také, aby jejich hlasy byly vyslyšeny, protože v médiích slyšet nejsou.
Doufáme, že tento projekt povzbudí více a více lidí, aby vyprávěli svůj příběh.

Zaznamenejte nové svědectví

Vaše svědectví natočíme prostřednictvím zoom videohovoru a zveřejníme na webu.

V rozhovoru můžete mluvit o:

  • Proč jste se rozhodl pro očkování?
  • Co se vám stalo po očkování?
  • Jaká je vaše dnešní kondice?
  • Existují nějaké činnosti, které jste mohli dělat před očkováním, ale dnes už nemůžete? 

Pokud se chcete podělit o svůj příběh, napište nám :

https://www.vaxtestimonies.org/cs/zaznamenejte-nove-svedectvi/

A my se vám ozveme zpět a domluvíme si hovor.

Přispějte na projekt

Projekt Testimonies vznikl díky tvrdé práci desítek lidí, kteří nepřetržitě pracovali tři velmi intenzivní měsíce.

Tento projekt byl vytvořen s cílem zvýšit povědomí o vedlejších účincích po očkování vakcínou Covid-19 a umožnit stále více lidem z celého světa, kteří byli postiženi vakcínou Covid-19, sdílet svůj osobní příběh s svět.

Naším cílem je proměnit důkazní projekt ve smysluplný projekt, který přinese skutečnou změnu situace.

Údržba této stránky, její distribuce po celém světě, nahrávání dalších svědectví a úprava videí(pokud to zákon vyžaduje) vyžaduje mnoho zdrojů.

Vaší podpory si velmi vážíme.

VEXILLE – japonský animovaný film předpověděl pandemii COVID-19 v r. 2007

VEXILLE - japonský animovaný film předpověděl pandemii COVID-19 v r. 2007
VEXILLE – japonský animovaný film předpověděl pandemii COVID-19 v r. 2007

EXILLE – japonský animovaný film predpovedal Plandémiu v r. 2007
Režie Fumihiko Sori

V roce 2067 se v reakci na mezinárodní dohody omezující vývoj pokročilých robotických technologií Japonsko zcela izolovalo od zbytku světa. V následujících letech nikdo zvenčí ani zevnitř ven nepřekročil hranice ostrovního státu, a i špionážní satelity nemají kvůli speciálnímu elektronickému valu možnost situaci v zemi sledovat.

VEXILLE - japonský animovaný film předpověděl pandemii COVID-19 v r. 2007
VEXILLE – japonský animovaný film předpověděl pandemii COVID-19 v r. 2007

V roce 2077 dostávají členové speciální nadnárodní jednotky S.W.O.R.D. za úkol infiltrovat do Japonska a potvrdit podezření, jestli se tam vyrábějí humanoidní roboti.

VEXILLE - japonský animovaný film předpověděl pandemii COVID-19 v r. 2007
VEXILLE – japonský animovaný film předpověděl pandemii COVID-19 v r. 2007

Proniknout do země nebude nic lehkého, ale ještě těžším úkolem bude předat světu zprávu o šokujícím stavu společnosti v kdysi prosperující zemi. Japonský animovaný sci-fi snímek s řadou adrenalinových akčních sekvencí pracuje s typickou vědeckofantastickou otázkou, na kolik se lidé liší od strojů. V popředí filmu nicméně stojí jeho dokonalé technologické provedení, které spojuje klasický kresebný styl japonských komiksů, potažmo animovaných filmů a seriálů s počítačovou technologií. Zdejší postavy tak mají těla vytvořená jako 3D modely ale na nich jsou textury připomínající klasickou kresbu. Režie se ujal Fumihiko Sori, jenž stejným stylem již dříve adaptoval známý komiks Appleseed a platí v Japonsku za jednoho z tvůrců, kteří svými filmy posouvají hranice speciálních efektů a počítačové grafiky. Původní hudbu pro film složil světoznámý DJ Paul Oakenfold.

Nové záběry ukazují, že ve wuhanské laboratoři experimentovali s netopýry

Australská televize Sky News odvysílala nové záběry z wuhanského institutu virologie, které prokazují, že tam experimentovali s netopýry, a že tam dělali tzv. výzkum přidané funkce.

VÍCE VE VIDEU.

Peter Daszak, který, jak jsem vám ukázala, nepožádal o virovou databázi, když navštívil Wuhan, také popřel, že ve wuhanské laboratoři jsou drženi netopýři. Ve tweetu z prosince 2020 řekl: „Do wuhanské laboratoře nebyly posláni žádní netopýři ke genetické analýze virů posbíraných v terénu. Takto věda nefunguje. Sbíráme vzorky netopýrů, pošleme je do laboratoře, a netopýry vypustíme tam, kde je chytíme.” A pak v druhém tweetu z prosince 2020 to tvrzení znovu zopakoval: Řekl: „Tohle je rozšířená konspirační teorie.

Nové záběry ukazují, že ve wuhanské laboratoři experimentovali s netopýry
Nové záběry ukazují, že ve wuhanské laboratoři experimentovali s netopýry

Tento článek popisuje práci, kterou vedu, a práci laboratoří, se kterými jsem 15 let spolupracoval. Nemají tam živé, ani mrtvé netopýry. Neexistuje nikde žádný důkaz, že by se tak stalo. Je to chyba, která doufám bude napravena.”

Dobře… Dnes večer… výbušné videozáznamy z vnitřních prostor Institutu virologie ve Wuhanu prokazují jeho vyjádření za chybná. Není to konspirace říct, že v laboratoři měli živé netopýry. Je to fakt. A jak můžete vidět, toto video ukazuje netopýry v kleci ve Wuhanském institutu.

https://otevrisvoumysl.cz/nove-zabery-ukazuji-ze-ve-wuhanske-laboratori-experimentovali-s-netopyry/
https://otevrisvoumysl.cz/nove-zabery-ukazuji-ze-ve-wuhanske-laboratori-experimentovali-s-netopyry/

Můžete také vidět výzkumného pracovníka, jak krmí netopýra červi. A na tomto záběru můžeme vidět, jak pracovníci chytají netopýry a také netopýra, který je zavěšený na klobouku výzkumného pracovníka.

Na dalších záběrech jsou myší klece, stovky klecí. Víme, že Wuhanský institut virologie používal polidštěné myši pro své experimenty, aby zjistili, jaké koronaviry mohou infikovat člověka. V některých experimentech používají polidštěnou myš, aby mohli vyrobit viry. které nemohly předtím infikovat lidi právě díky tomu.

Tyto experimenty se nazývají „výzkum přidané funkce” s cílem vyrobit viry více infekční a nakažlivější, aby zkusili předpovědět, který z nich může způsobit pandemii. Tato nahrávka, kdyby byla k dispozici již od začátku loňského roku, mohla změnit celou podstatu ohledně potencionálního původu COVID-19.

Tehdy nám říkali, že v laboratoři žádní netopýři nebyli, ale řekli nám, že onemocnění vzniklo prodejem a zpracováním netopýrů na tržnici se zvířaty. Určitě si vzpomenete na ten dopis od prezidentů a předsedů vlád celého světa k zastavení provozování tržnic se zvířaty.

A celý svět obletěla videa, jak lidé v Číně jedí polévku z netopýrů. Popravdě netopýři se nikdy neprodávali na zvířecím trhu ve Wuhanu, a ta videa byla nesmyslná. Daszak si musí uvědomit, že jeho veřejná prohlášení v prosinci 2020 byla chybná. Když tvrdil, že se jedná o konspirační teorii, pokud někdo řekl, že ve Wuhanské laboratoři měli netopýry. Řekl: „Neptali jsme se jich, jestli tam měli netopýry. Nebyl bych překvapený, pokud by se jako mnoho ostatních virologických laboratoří, nepokoušeli vytvořit kolonii netopýrů. Vím, že se tomu tak děje v laboratořích zde, a i v jiných zemích.

Překlad: David Formánek

USA DNES: Přehled zpráv – 4.6.2021

Bývalý ministr zahraničí Mike Pompeo včera potvrdil deníku The Epoch Times, že jeho snaha přijít na kloub tomu, jak se nový koronavirus rozšířil z Číny do Spojených států, narážela na setrvalý odpor uvnitř americké vlády.
https://www.epochtimes.cz/2021/06/04/…

Komentář Dineshe D’Souzy: Po odhalení, že Bidenova administrativa zastavila vyšetřování ministerstva zahraničí ohledně původu covidu-19, se Bidenův tým nyní opět snaží zamést pod koberec, že něco tutlal.
https://www.epochtimes.cz/2021/06/02/…

Mluvčí Bílého domu reaguje na Fauciho: „Je nepopiratelným přínosem pro naši zemi v reakci na pandemii.“ K e-mailům se ale odmítla vyjádřit.
https://www.theepochtimes.com/white-h…

„Je mnoho otázek, na které musí dr. Fauci odpovědět,“ sdělil Trump ve svém stanovisku. „Co věděl o výzkumu pro ‚posílení funkce‘ (viru) a kdy o tom věděl?“
https://www.theepochtimes.com/trump-f…

Zveřejněné e-maily dr. Fauciho: Reportérka ABC News Faucimu koncem února 2020 napsala, že jej při své práci nikdy nepostaví do situace, která by ho mohla jakkoliv ohrozit.
https://www.theepochtimes.com/abc-rep…

Biden ve čtvrtek nechal rozšířit seznam čínských firem z obranného a technologického průmyslu, do kterých mají americké firmy zakázáno investovat. Jde o jednu z mála oblastí, ve které je současná administrativa „na jedné lodi“ s tou předešlou, která „blacklist“ založila.
https://www.theepochtimes.com/biden-o…

V den výročí masakru studentů na náměstí Nebeského klidu (2. června) odsoudilo ministerstvo zahraničí brutalitu Komunistické strany Číny.
https://www.theepochtimes.com/state-d…
Ministerstvo spravedlnosti zařadí vyšetřování hackerských útoků vyděračským softwarem na stejnou úroveň priorit jako terorismus. Rozhodnutí přichází po citelných útocích na distributora pohonných hmot Colonial Pipeline a obří masokombinát JBS.
https://www.theepochtimes.com/doj-to-…

Epoch Times spouští nový pořad „Kash’s Corner“, jehož hostem bude Kash Patel. Patel zastával vysoce postavené funkce v armádě a tajných službách. Bude komentovat současné události jako např. konflikt Izraele a Hamásu či vyšetřování původu wuchanského viru.
https://www.theepochtimes.com/the-epo…

Pressley, Ramamurti naléhavě vyzývají Fed, ministerstvo financí, aby učinily zařízení pro nouzové půjčky spravedlivějšími

Kongresmanka Ayanna Pressley
Kongresmanka Ayanna Pressley

Zdá se, že implementace programů CARES Act Trump Administration rozšiřuje rasové a genderové mezery a neuzavírá je
Text dopisu (PDF)

WASHINGTON – Kongresmanka Ayanna Pressley (MA-07) a komisař pro dohled nad Kongresem Bharat Ramamurti dnes zaslali předsedovi Federálního rezervního systému Jerome Powellovi a ministru financí Stevenovi Mnuchinovi naléhání na agentury, aby okamžitě přijaly opatření k řešení nepřiměřeného dopadu pandemie COVID-19 na naši nejzranitelnější komunity. Dopis nabízí několik návrhů na vylepšení Městského půjčovacího zařízení (MLF) a Main Street Lending Programu (MSLP), aby lépe sloužily lidem barvy pleti a ženám.

„Oba jste uznali, že pandemie COVID-19 měla mimořádný dopad na černo-hnědé komunity a ženy, a Federální rezervní systém nedávno prohlásil, že její mandát plné zaměstnanosti – který se vztahuje na programy zákona CARES – je“ široce založený a inkluzivní cíl, “napsali Pressley a Ramamurti ve svém dopise. „A přesto se zdá, že váš návrh těchto programů spíše prohlubuje rasové a genderové rozdíly než je uzavírá.“

Státní a místní vlády byly těžce zasaženy hospodářským poklesem vyplývajícím z pandemie COVID-19, kdy vlády propustily více než milion pracovníků kvůli vážným rozpočtovým nedostatkům. Tato cílená propouštění se neúměrně dotýká černošských a ženských dělnic, přičemž u pracovníků propuštěných ve veřejném sektoru je o 20% větší pravděpodobnost, že budou černoši, a o 32% vyšší pravděpodobnost, že budou ženy, než u těch, kteří byli propuštěni v soukromém sektoru. Solventnost našich národních států a měst je proto otázkou rasové spravedlnosti.

Navzdory mnoha nástrojům, které Kongresu poskytl Fed a ministerstvo financí k řešení této krize, navrhly agentury úzký represivní půjčkový program, který poskytl pomoc téměř žádnému ze státních a místních vlád bojujících během pandemie. Naproti tomu korporátní úvěrové možnosti agentur a další intervence posílily akciový trh – prosperitu, kterou nepociťujeme stejně.

Kongresmanka Pressleyová a komisař Ramamurti ve svém dopise doporučili několik změn podmínek MLF, aby se stala velkorysější a životaschopnější alternativou pro státní a místní samosprávy – všechny byly schváleny téměř každým svědkem na nedávném slyšení komise pro dohled , stejně jako široká bipartisanská skupina zastupující desítky tisíc státních a místních úředníků. Změny zahrnují: (1) prodloužení doby trvání MLF do roku 2021; (2) snížení úrokové sazby MLF; (3) prodloužení lhůty splatnosti; (4) rozšíření povoleného použití pro výnosy z půjček; (5) rozšíření způsobilosti na více obcí, území a kmenů; a (6) vytvoření nástroje sekundárního trhu.

Kongresmanka Pressley a komisař Ramamurti také vyjádřili znepokojení nad různorodým rasovým a genderovým dopadem MSLP a vyzvali Fed a ministerstvo financí, aby dbaly na poučení ze správy programu ochrany proti výplatě (PPP), který viděl nekontrolovatelné rozdíly v přístupu, málo transparentnost ohledně toho, které podniky přijímaly finanční prostředky, a výrazná absence výslovné ochrany spravedlivých půjček. V zájmu řešení těchto obav a zvýšení přístupu k MSLP Pressley a Ramamurti doporučili (1) snížit minimální částku půjčky; 2) stanovení a vymáhání přísných antidiskriminačních pravidel; 3) umožnění finančním institucím a institucím depozitáře menšin vydávat půjčky; a (4) shromažďování demografických údajů a provádění dalších analýz dopadu programu.

„[T] jsou nástroje měnové politiky, které máte k dispozici k okamžitému a přímému řešení vnějšího dopadu pandemie na komunity barev a žen, jakož i velké propasti mezi bílou a černou a hnědou nezaměstnaností,“ pokračovali Pressley a Ramamurti . „Doufáme, že tyto kroky podniknete s takovou rychlostí a naléhavostí, jaké tento okamžik vyžaduje.“

V dubnu vedla kongresmanka Pressley spolu s kongresmanem Gregorym Meeksem (NY-05) a senátory Kamalou D. Harrisem (D-CA) a Sherrodem Brownem (D-OH) více než 80 svých kolegů z Kongresu, aby vyzvali k prosazení Small Business Oddělení správy a financí, aby zajistily, že menšinové podniky nebudou z PPP vyřazeny.

V květnu představila kongresmanka Pressleyová spolu se senátorem Harrisem zákon o záchraně naší ulice (SOS), legislativu, která poskytuje federální podporu malým menšinovým mikropodnikům – převážně vynechaným z federálních snah o pomoc – během probíhající krize COVID-19.

MANCHIN, CAPITO ŽÁDÁ AKTUALIZACI O IMPLEMENTACI LEGACY ACT

Washington, DC – Američtí senátoři Joe Manchin (D-WV) a Shelley Moore Capito (R-WV) dnes požádali o aktualizaci implementace zákona o ochraně Jessica Grubb’s Legacy Act (Legacy Act), který byl schválen jako součást zákona CARES v březnu.

senátor Joe Manchin
senátor Joe Manchin

Senátoři zčásti prohlásili: „Jak náš národ pokračuje v boji proti opioidní epidemii a pandemii COVID-19, duševní choroby dosáhly úrovně epidemie. Nedávná zpráva z projektů Well Being Trust uvádí, že 75 000 lidí je vystaveno riziku předávkování smrtí nebo sebevraždou. Pohotovostní oddělení a systém trestního soudnictví navíc nemají schopnost – s existujícími zdroji a nedostatkem zdravotnických pracovníků – reagovat na potřeby rychle rostoucího počtu jednotlivců s poruchami chování. Poskytnutí lepšího přístupu k záznamům o léčbě návykovými látkami, což může znamenat život nebo smrt milionům Američanů a může pomoci zachránit americký systém zdravotní péče odhadem 11,3 miliard USD ročně. “

sanátorka Shelley Moore Capito
sanátorka Shelley Moore Capito

Správa zneužívání návykových látek a péče o duševní zdraví (SAMHSA) nedávno dokončila pravidlo týkající se předpisů na ochranu soukromí při zneužívání návykových látek pro zlepšení koordinace péče o pacienty. Toto pravidlo je významným krokem vpřed k zajištění větší flexibility pro pacienty a poskytovatele zdravotní péče při sdílení záznamů o užívání látek. Pravidlo provedlo několik důležitých změn v léčbě záznamů, včetně umožnění pacientům sdílet své informace s entitami, jako je Správa sociálního zabezpečení, bez pojmenování konkrétní osoby, a dalších důležitých změn. Přijetí tohoto pravidla je o krok blíže k provedení Legacy Act.