Koupě a prodej nemovitostí

Jedním z nejběžnějších způsobů nabytí vlastnického práva k nemovitosti je nabytí na základě kupní smlouvy. V případě nemovitostí však samotná smlouva nestačí a vlastnické právo kupujícího k převáděné nemovitosti vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Koupě a prodej nemovitostí
Koupě a prodej nemovitostí

smlouva
Všechny smlouvy o převodech nemovitostí musí mít písemnou formu.

Při přípravě kupní smlouvy je třeba vycházet z ustanovení o kupní smlouvě podle § 588 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb. V platném znění).

K základním a nezbytným náležitostem takové smlouvy patří přesné označení převáděné nemovitosti a uvedení kupní ceny. Dále je důležité dostatečně identifikovat strany (prodávající a kupující) a upravit jejich vzájemná práva a povinnosti.

převodu vlastnického práva k bytu
převodu vlastnického práva k bytu

V případě převodu vlastnického práva k bytu a nebytovému prostoru v obytném domě je nutné přednostně vycházet z ustanovení zákona č. 182/1993 Sb. o vlastnictví bytů a nebytových prostor v platném znění. Tento zákon upravuje náležitosti smlouvy o převodu vlastnictví bytu a smlouvy o převodu vlastnictví nebytového prostoru v obytném domě. Přílohou této smlouvy je prohlášení správce nebo předsedy společenství vlastníků bytů a nebytových prostor v domě, že vlastník bytu (prodávající) nemá žádné nedoplatky na úhradách za plnění spojená s užíváním bytu nebo nebytového prostoru a na tvorbě fondu provozu, údržby a oprav.

Příprava smlouvy o převodu nemovitosti je poměrně náročná
Příprava smlouvy o převodu nemovitosti je poměrně náročná

Příprava smlouvy o převodu nemovitosti je poměrně náročná, proto je vhodné požádat o její vypracování právníka. Koupě nemovitosti je často investicí na celý život a proto není vhodné právní stránku věci podcenit. V každém případě je nutné si smlouvu před podpisem pečlivě přečíst, ujistit se, že jí dobře rozumíte, a že je v ní přesně zachyceny vše, na čem jste se s druhou stranou dohodli. Při převodech nemovitostí se lidé často stávají oběťmi podvodníků. Toto riziko lze minimalizovat tím, že se při uzavírání smlouvy obrátíte na advokáta nebo notáře nebo využijete na zaplacení kupní ceny bankovní produkty jako akreditivy apod.

Autorizace smlouvy o převodu nemovitosti advokátem
Autorizace smlouvy o převodu nemovitosti advokátem

Autorizace smlouvy o převodu nemovitosti advokátem

Advokáti provádějí tzv. autorizaci smluv o převodu nemovitosti, která spočívá v sepsání smlouvy, zjištění totožnosti jejích účastníků a jejich zástupců a posouzení, zda smlouva neodporuje zákonu, neobchází zákon, nepříčí se dobrým mravům a zda její uzavřením nedojde ke skutečnosti zakládající vznik škody. Autorizaci smlouvy advokát potvrdí v doložce o autorizaci.

Advokát má povinnost upozornit účastníky na platební podmínky kupní ceny dohodnuté ve smlouvě a prohlášení účastníků smlouvy o seznámení se s těmito podmínkami musí uvést přímo ve smlouvě.

Advokát musí předepsaným způsobem zjistit totožnost účastníků smlouvy. Pokud se mu nepodaří zjistit jejich skutečnou totožnost a právní službu neodmítne, nemůže se zbavit odpovědnosti za škodu způsobenou zneužitím totožnosti. Poškozenému účastníkovi tedy musí tuto škodu nahradit. To však neplatí, pokud advokát prokáže, že samotný poškozený účastník věděl o skutečnosti, která byla příčinou vzniku škody.

Advokát musí být pro případ škody v souvislosti s autorizací smlouvy o převodu nemovitosti pojištěný a účastníkům smlouvy musí sdělit výši pojistného krytí i pojišťovnu, v níž je pojištěn.

Sepsání notářského zápisu o smlouvě o převodu nemovitosti
Další možností při převodu nemovitosti je požádat notáře o sepsání notářského zápisu o smlouvě o převodu nemovitosti.

I v tomto případě je riziko podvodu a vzniku případné škody výrazně sníženy. Pokud je totiž zjevné, že smlouva odporuje zákonu, obchází zákon, nebo se příčí dobrým mravům, notář je povinen odmítnout provedení zápisu. Notář také upozorní účastníků smlouvy na platební podmínky dohodnuté ve smlouvě a v protokolu uvede prohlášení účastníků smlouvy o seznámení se s těmito podmínkami.

Notář musí předepsaným způsobem zjistit totožnost účastníků smlouvy. Pokud se mu nepodaří zjistit jejich skutečnou totožnost a vyhotovení notářského zápisu neodmítne, nemůže se zbavit odpovědnosti za škodu způsobenou zneužitím totožnosti účastníků. Musí tedy poškozenému účastníkovi tuto škodu nahradit.

Notář musí být pro případ škody v souvislosti s vyhotovením notářského zápisu pojištěný a je povinen účastníkům smlouvy sdělit výši pojistného krytí i pojišťovnu, v níž je pojištěn.

Vklad do katastru
Vlastnické právo k nemovitosti vzniká, mění se a zaniká vkladem do katastru nemovitostí. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního odboru okresního úřadu o jeho povolení. Řízení o povolení vkladu se zahajuje na návrh účastníka řízení, t. j. osoby, která je účastníkem právního úkonu, na jehož základě má vzniknout, změnit se nebo zaniknout právo k nemovitosti.

Ještě před podáním návrhu na vklad je možné podat oznámení o zamýšleném návrhu na vklad v elektronické podobě tiskopisu, které najdete na internetové stránce Úřadu geodézie, kartografie a katastru SR. Toto oznámení se zašle elektronicky na příslušný katastrální odbor okresního úřadu. Návrh na vklad je třeba podat do 90 dnů od doručení tohoto oznámení.

Návrh na vklad se podává písemně a obsahuje:

jméno, příjmení a místo trvalého pobytu účastníka řízení, pokud jde o fyzickou osobu,
obchodní jméno, název a sídlo účastníka řízení, pokud jde o právnickou osobu,
označení zprávy katastru, které je návrh adresován,
označení právního úkonu, na jehož základě má vzniknout, změnit se nebo zaniknout právo k nemovitosti (pokud jsou předmětem návrhu na vklad právní vztahy z více právních úkonů, označí se všechny právní úkony).
Praktická rada: Návrh na vklad si vyhotovte v 2 exemplářích a při osobním podání si nechte jeden z nich potvrdit.

Přílohou návrhu na vklad je smlouva, na jejímž základě má být právo k nemovitosti zapsány do katastru, ve dvou vyhotoveních. Kromě toho je k návrhu třeba přiložit další předepsané přílohy (např. Případnou dohodu o zplnomocnění s úředně osvědčeným podpisem zmocnitele).

Praktická rada: O konkrétních přílohách návrhu na vklad do katastru nemovitostí se doporučujeme poradit s příslušným katastrálním oborem okresního úřadu nebo s právníkem, a to zejména v případě, že nemovitost kupujete na hypoteční úvěr.

Návrh na vklad je možné podat i elektronicky. Náležitosti elektronického podání jsou stejné jako při písemném podání. Při elektronickém podání se podává jeden stejnopis návrhu a jeden stejnopis příloh. Pokud se v písemném podání vyžaduje osvědčený podpis, v elektronickém podání mu odpovídá kvalifikovaný elektronický podpis. Při elektronickém podání musí být všechny přílohy podány v elektronické podobě a opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem a časovým razítkem.

Katastrální odbor okresního úřadu přezkoumá smlouvu z hlediska, zda:

obsahuje podstatné náležitosti smlouvy,
je úkon učiněn v předepsané formě,
je převodce oprávněn nakládat s nemovitostí,
jsou projevy vůle dostatečně určité a srozumitelné,
smluvní volnost nebo právo nakládat s nemovitostí nejsou omezeny,
smlouva neodporuje zákonu, zákon neobchází a nepříčí se dobrým mravům.
Při rozhodování o vkladu se přihlíží i na skutkové a právní skutečnosti, které by mohly mít vliv na povolení vkladu.

Pokud jde o smlouvu o převodu nemovitosti, která byla vyhotovena ve formě notářského zápisu nebo autorizovaná advokátem, katastrální odbor okresního úřadu posuzuje smlouvu pouze z pohledu, zda je uceleně s katastrálním opery a zda jsou splněny procesní podmínky pro povolení vkladu.

Katastrální odbor okresního úřadu rozhodne o návrhu na vklad do 30 dnů ode dne doručení návrhu na vklad. Pokud smlouva o převodu nemovitosti byla vyhotovena ve formě notářského zápisu nebo byla autorizována advokátem, není v rozporu s katastrálním opery a jsou splněny procesní podmínky pro povolení vkladu, okresní úřad rozhodne o návrhu na povolení vkladu do 20 dní. Okresní úřad může rozhodnout na základě žádosti o urychlené řízení o návrhu na vklad a zaplacení příslušného správního poplatku do 15 dnů ode dne doručení návrhu na vklad.

Pokud jsou podmínky na vklad splněny, vklad se povolí a stejnopis rozhodnutí o povolení vkladu zašle účastníkům řízení do 15 dnů ode dne rozhodnutí. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem vydání.

V případě zamítnutí vkladu se rozhodnutí doručuje všem účastníkům řízení, přičemž proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání. Odvolání se podává na katastrálním oboru okresního úřadu, který rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí účastníkovi. Pokud okresní úřad podanému odvolání nevyhoví v celém rozsahu, o odvolání rozhodne soud.

správní poplatky
Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva k nemovitosti do katastru nemovitostí je zpoplatněn částkou 66 € bez ohledu na cenu nemovitosti. V případě elektronického podání tohoto návrhu se platí poplatek poloviční, tedy 33 €.

vklad do katastru nemovitostí
vklad do katastru nemovitostí

V případě, že účastník při doručení návrhu na vklad do katastru nemovitostí žádá o urychlené rozhodnutí o vkladu do 15 dní, výše poplatku činí 266 €. Pokud účastník podá „urychlený“ návrh na vklad do katastru elektronicky, vybírá se poplatek ve výši 133 €. Příplatek za urychlené rozhodnutí je splatný v den doručení návrhu na vklad.

Pokud se řízení zastavilo nebo návrh na vklad byl zamítnut, poplatek se nevrací.

Jestliže správní orgán ve zkráceném termínu o vkladu práva k nemovitosti do katastru nemovitostí nerozhodne, vrátí rozdíl mezi poplatkem za urychlené rozhodnutí a poplatkům v případě rozhodnutí ve standardním termínu.

V případě podání oznámení o zamýšleném návrhu na vklad v elektronické podobě tiskopisu (viz nahoře), se správní poplatek snižuje o 15 €.

Dvoupodlažní chalupa s dílnou na prodej Malé Kyšice

Nabízíme na prodej dvoupodlažní chalupu o celkové výměře 160 m2 (zastavěná plocha 80m2) v osadě Malé Kyšice – okres Kladno s pozemkem o výměře 1200 m2. Pozemek je mírně svažitý s ovocnými stromky a keři. Chalupa je zděná z cihel a betonových kvádrů a byla postavena v r. 1968 jako malý rodinný domek, přičemž byla nynějšími majiteli kompletně zrekonstruována a je ihned uživatelná bez dodatečných investic. Vedle chalupy byla postavena v roce 2008 dílna s nářadím, malou mechanizací a zásobníkem dřeva. V r. 2013 byly k chalupě přistavěny veranda a pěkný altán. Chalupa se vytápí horkovzdušně krbem (i podkroví), kromě malého pokoje a koupelny a WC v přízemí, které jsou vytápěny přímotopným konvektorem. Na WC se nachází 150 litrový elektrický bojler, kterým se dá zajistit teplá voda i pro větší počet osob. Celá domácnost chalupy je plně elektrifikovaná, pro případ silných zim jsou v obývací / kuchyňské části instalovány dva přímotopné konvektory pro temperaci v případě nepřítomnosti obyvatel chalupy. K vaření slouží elektrická sklokeramická varná deska s variantou 220V nebo 380V a elektrická trouba na pečení, v kuchyni je i myčka nádobí. Voda v chalupě je z vlastního pramene s pitnou vodou (vydatný i v horkých letních měsících), který využívají 4 chalupy v osadě. Odpadní voda je odváděna z chalupy do septiku. Dispozice chalupy: na přízemí (1.np) je předsíň (chodba), prostorný obývací pokoj s kuchyňskou částí, malá pokojíček pro jednu osobu, zvláště koupelna, zvlášť WC, schody do patra (2.NP). Na patře (2.np) jsou dva prostorné pokoje (jedna přibližně o výměře 50 m2, druhá přibližně 30 m2. Lokalita: obec Malé Kyšice se nachází na západ od Prahy jen 5 kilometrů od dálnice na Karlovy Vary. V okolí Malých Kyšic jsou lesy a zahrádkářské osady. Obec Malé Kyšice leží 20 km západně od Prahy.

Nabízíme k pronájmu luxusní byt 2+kk Praha 1 – Staré město, Dlouhá ul.

Chalupa je postavena na kraji obce nedaleko od Lesa, jen 700 metrů od autobusové zastávky. Do obce je výborné autobusové spojení a bezproblémová přístupnost autem i v zimě. Kraj je bohatý na hřiby, zejména hříbky a revír je bohatý zejména na vysokou zvěř. Svahy okolních luk nabízejí řadu léčivých bylin.

Byt 2+1 na pronájem, Praha 1 – Staré Město, Smetanovo Nábřeží

Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován). Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 602 207 723 nebo piště na e-mail: prodej(a)atlas-reality.cz

Prodej bytu 4+1 83,6 m2 Praha 6 – Bubeneč, ulice Verdunská

Prodej 4 pokojového prostorného bytu 83,6 m2 po nadstandardní rekonstrukci se nachází na rozhraní Dejvic a Bubenče v ulici Verdunská. Dům je ve 2 patře prvorepublikového činžovního domu. V blízkosti bytu na prodej jsou všechny služby, školka, škola, metro, pobočky několika bank, množství různých obchodů a služeb. Byt se skládá z velké předsíně se samostatnou toaletou a vestavěnými skříněmi, tří samostatných pokojů (jedna s lodžií), prostorné kuchyně s otevřenou halou sloužící jako obývací pokoj, velké koupelny s rohovou vanou a sprchovým koutem. K jeho vybavení patří výše uvedená lodžie a uzamykatelný sklep v suterénu. Byt je po kompletní rekonstrukci, která zahrnula výměnu oken za plastová, plovoucí podlahy, vestavěné skříně, propojení kuchyně s obývákem, zvětšení koupelny, nové elektrické rozvody, sádrokartonové stropy s bodovými svítidly, vstupní bezpečnostní dveře a další interiérové ​​úpravy. V ceně nemovitosti je i část jeho zařízení. Celková rozloha bytu je 83,6 m2.

Nabízíme k pronájmu luxusní byt 2+kk Praha 1 – Staré město, Dlouhá ul.

Staré město Pražské je oblíbená lokalita k životu pro všechny, kteří mají rádi tep velkoměsta s jeho nočním životem, kavárnami, restauracemi a kluby. Nevýhodou centra Prahy může být nedostatek blízkosti zeleně. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován). Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 602 207 723 nebo piště na e-mail: prodej(a)rzk-reality.cz

Rodinný dům na prodej Praha 6 – Břevnov ul. Říčanova

Nabízíme pěkný, dvoupodlažní, podsklepený rodinný dům na prodej po kompletní rekonstrukci na Praze 6 – Břevnov ul. Říčanova. Užitná plocha domu je 200 m2 a nachází se na pozemku o rozloze 857 m2. Dům byl postaven v roce 1936 a v roce 2008 prošel kompletní rekonstrukcí. (Kromě zateplení domu) Dispoziční řešení domu: Přízemí: vstupní předsíň s vestavěnou skříní, ze které se vchází do prostorného obývacího pokoje, propojené s jídelní částí a kuchyní. Východ z obývacího pokoje na terasu 16 m2 a zahradu. V předsíni samostatná toaleta a koupelnou se sprchovým koutem. Z předsíně je vstup i do garáže a sklepa. 1.patro: 3 samostatné neprůchozí pokoje, ve dvou jsou vestavěné skříně, samostatná toaleta a koupelnou s vanou. Východ na terasu o rozloze cca 20 m2. Ze dvou pokojů je východ na balkon (6 m2). Sklep: dům je podsklepený z 2/3 cca 70 m2, Ve sklepě jsou 4 místnosti. V celém domě jsou parkety, v koupelnách, toaletách a terasách dlažba, okna renovovaná dřevěná. Dům je napojen na všechny IS. Topení plynovým kotlem, i ohřev teplé vody – 150 litrový zásobník. V obýváku je krb, ze kterého vedou průduchy do dvou pokojů na prvním patře. V zahradě domu je bazén s objemem 150 m3 (13,2 x 6 x 1,6-1,9) s kompletní filtrací a vlastní studnou. Zahrada má automatickou závlahu. Parkování v garáži, z níž se dá vejít přímo do domu + 3 parkovací místa přímo na pozemku. Kolem pozemku komplet zděné oplocení. Dům na prodej se nachází ve výborné a klidné vilové lokalitě Pražského Břevnova, V blízkosti je Kaufland, Norma, cca 10 minut autem je Metropole Zličín, Nákupní Galerie Butovice, IKEA, Hornbach, Obchodní centrum Šestka. Cena: 26.000.000 Kč Cena je konečná včetně provize RK a kompletního právního servisu při koupi nemovitosti.

Byt 2+1 na pronájem, Praha 1 – Staré Město, Smetanovo Nábřeží

Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován). Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 602 207 723 nebo piště na e-mail: prodej(a)atlas-reality.cz

Prodej luxusního bytu v Praze, Žižkově

Prodám prostorově luxusní obytný ateliér (užitková plocha 162m2) vhodný k bydlení a také pro podnikání. Ateliér se nachází v podkroví dvoupodlažního, pavlačového domu v tiché části pěší zóny, s pohledem na město. Nachází se v ulici Husitská v Praze, Žižkově. Žižkov je čtvrť plná nočního života, kaváren, barů a restaurací, ale i klidu a pohody. Své místo si zde najde každý.

Dům byl v roce 1978 kompletně zrekonstruován za vystěhování všech nájemníků (nové železobetonové podlaha, zrekonstruované historické dřevěné půdní konstrukce …). V domě se dokončuje rekonstrukce dvorní části domu a pavlačí. Samotný ateliér byl vystavěn v roce 1998. Vstup do ateliéru je z uzamykatelné předchodba pro dvě ateliérových jednotky. Podkroví je řešeno tak, aby byly prostory čím méně dělené příčkami, ale velké otevřené prostory umožňují různé variace úpravy dispozice nemovitosti. Obytný ateliér je ideálním řešením kombinace atraktivního, atypického bydlení prakticky propojeného s odděleným pracovním prostorem na podnikání, které neruší soukromí samotného bydlení.  Takové velké a atraktivní podkrovní prostory jsou v dané lokalitě (pěší zóna) jedinečné!

Pro více informací o prodeji této nemovitosti nebo sjednání prohlídky kontaktujte Petra Kormundu, tel. 602 207 723, petr (a) atlas-reality.cz

Prodej bytu v Praze, Dejvicích

Prodáme částečně rekonstruovaný byt s krásným výhledem na Východ – byt má 2 velké lodžie. (Okna a lodžie jsou situovány směrem k horám a potoku, co poskytuje max.súkromie, neboť vám z okolních paneláků nikdo nemůže hledět do bytu), vhodný pro jednotlivce / pár / pár s jedním dítětem. Byt se nachází v Praze, Dejvicích (ulice Evropská). Dejvice jsou relativně luxusní rezidenční čtvrtí, jíž sice dominují velkolepé budovy vysokých škol a armády, ale obsahuje i mnoho klidných míst s vilam. Byt jsme ladili do pestrých barev, které mu dodávají velmi příjemnou energii a dovolenkovou atmosféru. Jádro je původní umakartové, kvůli designu jsme však vybourali celou přední stěnu v kuchyni a nahradily ji komplet plastovou stěnou, čímž se do bytu dostalo více světla – tuto vymoženost nenajdete v žádném jiném bytě v NB. Byt je útulný a působí na lidi velmi příjemně. Tichá lokalita, dobří sousedé, vše je blízko (obchody, benzínka, banka, Centrum). Jen seriózním zájemcům. Autobusové nádraží + železniční stanice jsou jen 5 min chůze od bytu. V blízkosti: rekreační oblast. Při rychlém jednání MOŽNÁ SLEVA DO 1000 eur. Pro více informací o prodeji této nemovitosti nebo sjednání prohlídky kontaktujte Petra Kormundu, tel. 602 207 723, petr (a) atlas-reality.cz

Prodej bytu v Praze, Dejvicích, Kafkova

Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví v rekonstrukci nadstandard před dokončením (k odevzdání kompletně předělán) V Praze, Dejvicích. Dejvice- relativně luxusní čtvrť. Byt v cihlovém činžovním domě situovaný v 1. patře ze čtyř, bez balkonu. V bytě proběhla komplexní rekonstrukce (bezpečnostní vchodové dveře zn. NEXT, výměna elektrických rozvodů, změna dispozice, snížené stropy, plastová okna, rozvody vody, nový vlastní elektrický kotel zn. Protherm se zásobníkem na vodu – regulovatelné topení, nové radiátory s komplet novými rozvody topení, plovoucí podlaha / dlažba, nové dveře se zárubněmi barva Dub Sodoma, v bytě bodové regulovatelné osvětlení – bodové LED světla se stmívačem, nová koupelna s toaletou – geberit systém, baterie zn. Grohe, nábytek a sprchové dveře zn. Kolo, nová kuchyňská vestavěná linka na míru zn. OSMOSE – ještě s fóliemi, komplet vestavné spotřebiče zn. Whirlpool v záruce – myčka nádobí, mikrovlnná trouba, digestoř a horkovzdušná trouba, indukční varná deska, dres zn. Blanco, baterie zn. Grohe). Předpříprava na kabelovku a internet, vývody na TV v každém pokoji. K bytu náleží 2 sklepy. Výměra 57, 5m.  Výhoda – v obytném domě pouze 14 bytů. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován). Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 602 207 723 nebo piště na e-mail: prodej(a)rzk-reality.cz

Prodej bytu v Praze, Dejvicích, Dejvická

Nabízím k prodeji částečně byt 4+1 v Praze, Dejvicích (ulice Dejvická) byt se nachází ve 2. patře 6 – patrového cihlového činžovního domu s výtahem. Celková podlahová plocha bytu 84,63 m2. Dispozice bytu –  4 samostatné pokoje a kuchyň, přadsíň, koupelna s vanou a sprchovým koutem, extra WC. Na podlahách laminátové podlahy a keramická dlažba, Byt má prosklenou lodžii a sklepní kóji 7 m2 v suterénu domu. Plastová okna jsou vybavená žaluziemi, v ložnicích jsou vestavěné skříň, hlavní vchodové bezpečnostní dveře od firmy NEXT, digitální TV + internet. V rámci rekonstrukce bytového domu kromě zateplení a nové fasády byly rekonstruovány i společné prostory. Výborná občanská vybavenost v okolí bytového domu.

Prodej bytu 4+1 83,6 m2 Praha 6 – Bubeneč, ulice Verdunská

Byt je vystěhován a volný, možnost nastěhování ihned. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován). Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 602 207 723 nebo piště na e-mail: prodej(a)rzk-reality.cz

Prodej bytu v Praze, Libni

Nabízíme k prodeji 2-pokojový byt v Praze na vyvýšeném přízemí v bytovce s 3 byty s dvorem a parkovaním. Byt se nachází v Praze, Libni v ulici v Holešovičkách. Libeň je městská čtvrť s krásnou přírodou i pozoruhodnými památkami, své si zde najde každý.Vhodný pro rodiny s dětmi starých lidí milovníky květů a lidi co chtějí bydlení jak v Rodiny dome. Možnost vlastnit pejska. Komplet rekonstrukce bytu plus domu – nová fasáda, střecha a brána. Je veden jako Národní kulturní památka s možností rekonstrukce z grantu ČR možnost vyměnit okna, dveře a rekonstrukce s dotací. V bytovce jsou 3 samostatné bytové jednotky nachází se v klidné lokalitě mezi rodinnými domy, vše slušní nájemníci, tichá lokalita, blízko polikliniky a blízko centra. Byt prošel komplet rekonstrukcí, nové jsou rozvody elektriky, vody a topení.
Byt 2+1 na pronájem, Praha 1 – Staré Město, Smetanovo Nábřeží

Celý byt je řešen sádrokartonem a zabezpečený bezpečnostními dveřmi Adlo. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován). Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 602 207 723 nebo piště na e-mail: prodej(a)atlas-reality.cz

prodej bytu 2+kk v Praze- Libni v Holešovičkách

Prodám byt 2 + kk. Byt se nachází v Praze, Libni v ulici . Libeň je městská čtvrť s krásnou přírodou i pozoruhodnými památkami, své si zde najde každý.Byt má výměru 51,55 m2 + sklep o výměře 1,75 m2 + lodžie a balkon. Nachází se na 4. patře 5 patrového zatepleného domu s výtahem. Bytový dům byl dán do užívání v roce 1961 a pozemek pod domem je ve spoluvlastnictví vlastníků bytů v domě. Byt je po kompletní rekonstrukci. V rámci rekonstrukce byly vyměněny: nová plastová okna se žaluziemi a síťkami, interiérové parapetní desky; nové plovoucí – laminátové podlahy, obvodové a přechodové lišty; v koupelně nová dlažba, obklad až po strop, vana + baterie, koupelnová skříňka s umyvadlem a baterií, vývod na pračku; nová dlažba a obklad až po strop ve WC, závěsný podomítkový systém; nové interiérové dveře, zárubně a kliky; nové bezpečnostní vchodové dveře; sádrokartonové podhledy – stropy; nové stěrky a výmalby; nové rozvody vody; komplet nová elektroinstalace v celém bytě (s revizní zprávou), nová rozvodná pojistková skříňka; osazeny nové vypínače a zásuvky; vývody pro osazení svítidel; ventilátory v koupelně a WC; nové radiátory; příprava na kuchyňskou linku: přívody vody, odpad, příprava pro sporák a digestoř.

Byt 2+1 na pronájem, Praha 1 – Staré Město, Smetanovo Nábřeží

Byt je bez kuchyňské linky. Dispozice: předsíň se vstupem do samostatné koupelny, WC a pokoje ze které je vstup do pokoje s lodžií a kuchyně s balkonem. Připraven k nastěhování. Měsíční náklady 131, – Kč + elektřina a plyn. Lokalita: Dům se nachází v klidné lokalitě, v blízkosti obchodní centrum, škola, školka, poliklinika, dobrá dostupnost MHD. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován). Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 602 207 723 nebo piště na e-mail: prodej(a)rzk-reality.cz