Náklady na transakci

Náklady na transacki vznikají při koupi a prodeji cenných papírů. Je-li objednávka provedena na prezenční burze, přistupuje k nákladům na transakci banky ještě courtage pro daného vedoucího skontra. Courtage sazby jsou jednotně stanoveny v poplatkovém řádu burzy. Ne všechny banky vykazují tyto náklady svým zákazníkům.

Bond

Dluhový cenný papír (dluhopis) jehož emitentem může být stát, municipalita či firma. V českém překladu jsou používány pojmy obligace či dluhopisy.

Nejdůležitějšími prvky každého dluhopisu jsou niminální hodnota, splatnost, výše úroku, způsob úročení.

Synonyma: Pevně zúročitelné cenné papíry, Obligace, Renty, Dluhopisy

Obnovovací list

Talon je poslední díl na kuponovém archu. Jestliže byly proplaceny dividendové a úrokové listy, dostává vlastník cenného papíru po předložení talonu nový arch. Při uchovávání depotu cenných papírů to vyřizuje automaticky banka vlastníka cenných papírů.

synonyma: Talon, Certificate of renewal, Úroková lišta, obnovovací kupon

Pevně úročené cenné papíry

Dluhopisy vydává stát, municipality i podniky a jsou prodávány přes banky. Slouží emitentovi k dlouhodobému financování prostřednictvím cizího kapitálu. Nejdůležitějšími znaky půjčky jsou: splatnost, platba úroků a způsob úročení. Práva zaručená půjčkou jsou stanovena zákonem, avšak jsou zpravidla doplňována dodatečnými podmínkami výpůjčky.

Podle způsobu jejich úročení se rozlišují:

· Půjčky s konstantním úročením během celé doby splatnosti

· Půjčky s variabilním úročením během doby splatnosti

· Půjčky bez nominálního úročení (půjčka s nulovým kupónem).

synonyma: Bonds, Obligace, Renty, Dluhopisy

Likvidita

Likvidita cenného papíru závisí jak na počtu cenných papíru, které jsou v oběhu, tak i na počtu účastníků trhu, kteří jsou připraveni ho koupit nebo prodat. U likvidních cenných papírů je dostatečná nabídka a poptávka, takže uzavření obchodu, tj. současný nákup a prodej cenného papíru, je stále možný. Likvidita cenného papíru se měří většinou pomocí jeho obratu.

ISIN

Zkratka pro International Security Identification Number.

ISIN slouží k jednoznačné mezinárodní identifikaci cenných papírů. ISIN se skládá z dvojmístného kódu země (například DE pro Německo), po němž následuje desetimístný alfanumerický poznávací znak.

Ážio

Rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho vyšší tržní cenou.

Provize

Investoři platí bankám a obchodníkům za každou objednávku cenného papíru poplatek za předání objednávky, zpracování objednávky a realizaci objednávky, jakož i za vydržování služebních míst na prezenčních burzách.

Provize obnáší u akcií a opčních listů obecně 1 procento celkové kurzovní hodnoty a u půjček asi 0,5 procent nominální nebo kurzovní hodnoty podle toho, která hodnota je vyšší. Zákazníci a banka vyjednávají volně procentní sazbu, přičemž kreditní instituty účtují odlišné minimální provize.

Provize za transakce cenných papírů na úředním trhu a regulovaném trhu se explicitně vykazují na účtu cenného papíru. Ve volném obchodě se zohledňují u nákupu cenného papíru ve formě kurzovní přirážky nebo při prodeji cenného papíru ve formě kurzovní srážky.